Nadšení pre správnu vec

Sme občianske združenie, ktorého cieľom je rozvoj komunitného kompostovania, ako ekologického, efektívneho a výhodného spôsobu zhodnotenia bioodpadu.

Naše ciele

Podporujeme rozvoj komunitného kompostovania, zabezpečujeme praktickú realizáciu a ukážky komunitného kompostovania pre záujemcov a s tým súvisiacu osvetu zapojeným domácnostiam. Šírime myšlienku minimalizácie tvorby odpadov s víziou priblíženia sa k bezodpadovému spôsobu života a rozvíjame environmentálne povedomie a informovanosť obyvateľov.

Rozvoj komunitného kompostovania

Všestranne podporujeme rozvoj komunitného kompostovania, ako ekologického, efektívneho a ekonomicky výhodného spôsobu zhodnotenia bioodpadu.

Praktické ukážky a vzdelávanie

Pre záujemcov pripravujeme aj realizujeme prednášky na tému odpadov a praktické ukážky kompostovania. Šírime osvetu medzi obyvateľmi zapojenými do komunitného kompostovania.

Minimalizácia tvorby odpadu

Vlastným príkladom aj osvetou v komunitách propagujeme myšlienku minimalizácie tvorby odpadov s víziou priblíženia sa k bezodpadovému spôsobu života.

Ochrana životného prostredia

Riešením problematiky nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom so zreteľom na ekologické aj ekonomické dopady chceme prispievať k lepšej ochrane životného prostredia.

Udržateľný rozvoj nášho regiónu

Chceme rozvíjať environmentálne povedomie a informovanosť obyvateľov a tak podporovať trvalo udržateľný rozvoj regiónu so zameraním na ochranu životného prostredia, prírody a krajiny.

Motivácia ľudí k zodpovednosti

Našimi aktivitami sa snažíme motivovať všetky vekové kategórie k zodpovednejšiemu správaniu k okolitému životnému prostrediu v ich každodennom živote.

Sme priekopníci komunitného kompostovania v Nitre

Téme komunitného kompostovania sa venujeme už 4 roky. Odvtedy sme zrealizovali 4 prednášky o správnom kompostovaní a o využití kompostu, všetky priamo pri komunitných kompostéroch. Dnes z našej iniciatívy v Nitre úspešne fungujú 2 komunitné kompostoviská – na Výstavnej ulici (zapojených cca 60 domácností) a na Lipovej ulici (približne 60 domácností). Projekty sa podarilo zrealizovať vďaka schváleniu kvalitne spracovaných žiadostí o poskytnutie grantov. V našom najstaršom sprevádzkovanom kompostéri na Výstavnej ulici sme už dvakrát preosievali vyzretý kompost, onedlho nás to čaká tretí krát.

Organizovali sme:

 • 9. október 2020 | Odborná beseda o odpadoch
  V Krajskom osvetovom stredisku sme zorganizovali prvú ozajstnú moderovanú besedu o problematike odpadov v Nitre za účasti zástupcov Mesta Nitra, Nitrianskych komunálnych služieb, organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK a združenia Priatelia Zeme.
  > LINK NA VIDEOZÁZNAM
 • 11. september 2021 | Info deň o kompostovaní
  Zabezpečenie odbornej prednášky o komunitnom kompostovaní pre verejnosť v rámci informačného dňa Mesta Nitra
  > LINK K PODUJATIU
 • december 2021 | Spracovanie návrhu lokalít pre umiestnenie komunitných kompostérov v KBV v Nitre
  V spolupráci so združením Priatelia Zeme sme sa podieľali na vykonaní komplexnej situačnej obhliadky terénu vo vybraných častiach mesta, odborného posúdenia vhodnosti lokalít pre umiestnenie dvojkomorových komunitných kompostérov a vypracovania finálneho návrhu pre potreby Mestského úradu.
 • 6. apríl 2022 | Odborná prednáška o pôdnom mikrobióme
  O tom ako obnoviť kvalitným kompostom život pôdy a naše zdravie v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre prednášali odborníci a výskumníci zo Živej záhrady s.r.o.. V reálnom čase predviedli mikroskopickú analýzu života v našom komposte.
  > FOTOGALÉRIA Z PREDNÁŠKY
 • 24. september 2022 | Komunitné kompostobranie na Výstavnej ulici
  Zorganizovali sme prvé verejné komunitné kompostobranie spojené s odborným výkladom, ukážkami starostlivosti o bioodpad a preosievaním vyzretého kompostu pre účastníkov. Projekt podporila Nadácia SPP.
  > FOTOGALÉRIA

Komunitné kompostovanie rastie aj vďaka podpore Mesta Nitra

V nadväznosti na našu iniciatívu Mesto Nitra koncom roka 2021 objednalo výrobu 40 dvojkomorových komunitných kompostérov, nakoľko domácnosti v rámci KBV prejavili tiež záujem, že chcú svoj bioodpad zhodnocovať v kompostéri. 40 kompostérov je už vyrobených aj osadených. Pri osádzaní a sprevádzkovaní týchto kompostérov intenzívne pomáhame.

Osveta a podpora dobrovoľníkov z lokálnych komunít

Naše OZ podporuje lokálnych kompostmajstrov, ktorí sú ochotní sa na úkor svojho voľného času dobrovoľne starať o kompostér a pravidelne, minimálne 1x týždenne kompost premiešať a prevzdušniť. Za to im poskytneme bezodplatne pracovné náradie (vidly, motičku, hrable, teleskopické nožnice, prekopávač kompostu, pracovné rukavice ). Naše OZ už zakúpilo takéto pracovné pomôcky ďalším dvom nadšencom, ktorí sa starajú o mestské kompostéry umiestnené v ich lokalite, nakoľko vlani prejavili záujem o kompostér v mestskom anketovom prieskume.

Máte otázky?

Chcete sa o kompostovaní v meste dozvedieť viac? Chceli by ste kompostovať, ale neviete ako začať? Ozvite sa nám a spolu to vyriešime.

Prejsť na začiatok